Köpvillkor & leveransvillkor

Köpvillkor

Maskinförsäljning Europa AB (559426-9127), nedan kallat Maskinpunkten, är ett privatägt förmedlingsbolag som företräder och har förmedlingsuppdrag för i huvudsak företag, finansbolag och privatpersoner. Maskinpunktens uppdrag är att genom annonsering på internet förmedla objekt från dessa säljare (nedan kallat uppdragsgivare) till köpare.

Maskinpunkten vänder sig främst till köpare som är företag.

Säljare

Säljare är de uppdragsgivare som har gett Maskinpunkten i uppdrag att sälja objekt. Maskinpunktens uppdragsgivare består i huvudsak av företag, finansbolag och privatpersoner.

Det är alltid uppdragsgivaren som säljer och har ansvar för annonsens objekt. Maskinpunkten är endast förmedlande part och träder inte in som ägare eller säljare av objekt utan ansvaret för förmedlade objekt åvilar uppdragsgivaren. Ägarbyte av registrerade objekt hos Transportstyrelsen sker enbart administrativt för att kunna administrera fordonsregistreringar.

Köpare

För att kunna köpa ett objekt måste du acceptera Maskinpunktens köpvillkor.

Maskinpunkten hanterar alla dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018. När du handlar ger du Maskinpunkten tillstånd att använda dina eller ditt företags uppgifter för att Maskinpunkten ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig.

Om Maskinpunkten misstänker att en köpare inte uppfyller köpvillkorens bestämmelser eller inte följer uppgjorda överenskommelser, har Maskinpunkten rätt att spärra köparen från att handla på Maskinpunkten.

Försäljningsobjekt

Alla objekt som förmedlas av Maskinpunkten säljs i befintligt skick. Annonsunderlaget utgörs av text, bilder och i vissa fall film. Gå alltid igenom annonsunderlaget noggrant. Observera  att bilder ibland kan vara missvisande och avvika från verkligheten, till exempel i färg, form och storlek.

Maskinpunkten utför ingen besiktning av objekt. Med hjälp av uppdragsgivaren gör Maskinpunktens mäklare en intervjubaserad bedömning av objektets skick. Om ett objekt upplevs ha en bristfällig skickbeskrivning behöver köparen ha i åtanke att okända eller dolda fel kan finnas.

Maskinpunkten säkerställer att de objekt som säljs inte är belastade med skatteskulder samt att eventuella andra restskulder inte belastar köparen.

Omregistrering och ägarbyte av registrerade fordon sker vanligtvis under de första dagarna efter hämtning. Om ett fordon har en så kallad leasingspärr kan ägarbytet i vissa fall ta mer än två veckor. Det påverkar inte köparens möjlighet att använda fordonet eller äganderätten.

Reparationsobjekt

Om ett objekt beskrivs som reparationsobjekt i annonsunderlaget har det inte fått en fullständig kontroll eller provkörning av uppdragsgivaren eller Maskinpunkten. Objektet kan sakna delar eller ha fler fel än dem som beskrivs i annonsunderlaget, vilket bör beaktas vid köp. Reparationsobjekt kan inte reklameras.

Som reparationsobjekt räknas även personbilar och lätta lastbilar med ett uppskattat värde under 30 000 kronor.

Garanti

Ingen garanti lämnas på köpta objekt.

Moms

På samtliga objekt tillkommer moms (om inget annat specifikt anges). I samtliga fall visas detta på det aktuella objektet.

Betalning

Om du har köpt ett objekt, skickas en faktura till dig via mejl från Faktura@maskinpunkten.se. Fakturan har sju dagars betalningsfrist.

Godkänna objekt

Alla objekt på Maskinpunkten säljs i befintligt skick. Brister och fel kan förekomma på objekten, eftersom de ofta är begagnade bruksföremål.

Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt. Det innebär att du ska undersöka och godkänna objektets skick i förhållande till annonsunderlaget.

Uppdragsgivaren ansvarar inte för fel som köparen inte upptäcker vid hämtning. Om du som köpare anlitar speditör eller ombud för att hämta objektet anses det som godkänt av dig när objektet lämnar upphämtningsplatsen. Uppdragsgivaren ansvarar inte heller för fel som uppkommer efter hämtning.

Varken uppdragsgivaren eller Maskinpunkten ansvarar för fel på objekt eller egendom som säljs för finansbolag eller vid annan tvångsmässig försäljning.

Hämtning

Innan du kan hämta ditt objekt måste din faktura bli registrerad som betald hos Maskinpunkten. När betalningen har registrerats blir du kontaktad av Maskinpunkten. Maskinpunkten tar kontakt med uppdragsgivaren och bokar en upphämtningstid som passar er båda. Vid eventuella frågor finns Maskinpunkten till hands via telefon och e- post. Om inget annat anges har du som köpare ansvar för upphämtning, lastning och eventuell nedmontering av objektet.

Som köpare har du 10 dagar på dig att hämta objektet efter affär. Om ett objekt inte har hämtats inom 10 dagar efter försäljningsdatum har Maskinpunkten rätt att ta ut en avgift om minst 500 kronor (exklusive moms) per påbörjad dag därefter. Köpare, uppdragsgivare och Maskinpunkten har möjlighet att, i förhand, bestämma upphämtningsdatum som är bortom de ordinarie 10 dagarna.

Uppdragsgivaren är inte skyldig att fullgöra köpet om det föreligger ett oöverkomligt hinder eller om fullgörelsen skulle innebära uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att uppdragsgivaren fullgör köpet. Köparen är alltid skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förebygga, förhindra eller begränsa förlust eller skada.

Uppdragsgivaren tar inget ansvar för om objekt som inte hämtas i tid får ett försämrat skick.

För objekt som inte har hämtats av köparen eller dess ombud inom 30 arbetsdagar (eller annan avtalad tidsperiod) har Maskinpunkten rätt att transportera det sålda objektet till uppställningsplats på köparens bekostnad.

Uppdragsgivaren samt Maskinpunkten äger rätt att ur influtna medel ta ut ersättning för kostnader med anledning av hävningen samt för förlust i övrigt. Om försäljningspriset inte räcker till för att täcka Uppdragsgivarens och/eller Maskinpunktens skador och kostnader för omförsäljning ska köparen ersätta mellanskillnaden. Om varan inte kan säljas eller om priset inte skulle täcka kostnaderna för en försäljning får
Uppdragsgivaren och Maskinpunkten skrota/återvinna/slänga objektet. Innan så sker ska köparen underrättas med senast kända kontaktuppgifter.

EU-försäljning & export

När du handlar på Maskinpunkten ingår alltid moms på din faktura (om inget annat anges). Det är viktigt att du betalar hela beloppet. Om du handlar med ett utländskt företag, och har ett giltigt VAT-nummer, kan du be om att få momsen återbetald av Maskinpunkten.

För att få momsen krediterad och återbetald måste du skicka giltiga exporthandlingar till info@maskinpunkten.se senast 10 dagar efter hämtning. Om tidsgränsen överskrids har vi inte möjlighet att återbetala momsen.

Vid EU-försäljning behöver vi:
1)    Undertecknat CMR-dokument eller fraktsedel.
2)    Fakturan från transportföretaget.
3)    Maskinpunktens exportdeklaration, som du får i samband av upphämtning av objektet.
4)    Ditt företags IBAN- och Swiftnummer.

Vid export utanför EU behöver vi:
1)    Tulldokument.
2)    Maskinpunktens exportdeklaration, som du får i samband av upphämtning av objektet.
3)    Ditt företags IBAN- och Swiftnummer.

Ångerrätt

Som köpare hos Maskinpunkten har du ingen ångerrätt vid affär. Alla affärer är bindande.

För dig som handlar på Maskinpunkten som konsument gäller följande:

I enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller 14 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar löpa den dag då du som konsument får objektet i din besittning.

Om du vill utöva din ångerrätt ska du, utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar, lämna eller skicka tillbaka objektet. Dessförinnan behöver du kontakta Maskinpunkten på info@maskinpunkten.se för vidare instruktioner kring retur. Du får själv stå för kostnaden för återsändande efter att ha ångrat ditt köp. Återbetalning sker senast inom 14 dagar efter att du har kontaktat Maskinpunkten och ångrat ditt köp, dock inte innan objektet har tagits emot i retur. Ett returnerat objekt ska ha samma skick som när du mottog det. Det innebär att det inte får vara modifierat, reparerat eller ha skador som inte fanns då du fick det i din besittning.

Om du har hanterat objektet i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion (max 10 kilometer för fordon eller en timme för maskiner) är du ersättningsskyldig för objektets värdeminskning. För grävmaskiner, traktorer, dumprar och hjullastare under 5 000 kilo beräknas värdeminskningen med 1000 kronor (inklusive moms) per körd timme. För maskiner med en vikt över 5 000 kilo beräknas värdeminskningen med 2000 kronor (inklusive moms) per körd timme. För övriga maskiner och fordon beräknas värdeminskningen utifrån maskinens värde, ålder och kostnad för hyra av motsvarande maskin.

Om det gäller ett registrerat fordon behöver du som köpare ge Maskinpunkten fullmakt att genomföra omregistrering (ägarbyte) av objektet till en ny ägare, samt att genomföra försäljning av objektet på det sätt som Maskinpunkten anser vara lämpligt. Fullmaktsblanketten får du från Maskinpunkten och ska undertecknas av köparen.

Meddelande om ångrat köp skickas till info@maskinpunkten.se. Du kan använda det standardformulär som finns på Konsumentverkets webbplats konsumentverket.se.

Reklamation

Om du vill reklamera ett objekt ska du kontakta Maskinpunkten via mail på info@maskinpunkten.se

Maskinpunkten förmedlar endast objekt och står därför inte som part i en reklamation. Maskinpunkten kan ta emot reklamationer när det gäller ansvar för fel på försäljningsobjekt. Maskinpunkten kan även förmedla information mellan köpare och uppdragsgivare i syfte att nå en överenskommelse. Maskinpunkten är inte juridiskt ombud för uppdragsgivaren.

Reklamation ska göras innan du som köpare har transporterat bort objektet från uppdragsgivarens angivna hämtningsplats.

Maskinpunkten och uppdragsgivaren ska alltid meddelas innan någon reparation genomförs. Eventuella kostnadsförslag ska alltid godkännas av Maskinpunkten och uppdragsgivaren i förväg. Köparen har ingen rätt till ersättning om reparationen genomförs innan godkännande har lämnats.

Vid en reklamation ersätts varken direkta eller indirekta förluster av uppdragsgivaren eller Maskinpunkten.

Henrik

     

"Som person är jag driven och löser mina uppgifter så noggrant och effektivt som möjligt. Jag har en 17-årig karriär i Försvarsmakten bakom mig, vilket har bidragit till att disciplin, planering och struktur alltid är självklart i mitt arbete. Under min tid i Försvarsmakten så har jag till stor del jobbat med logistik och service, vilket finns med mig i allt jag gör. Jag har en god kännedom om tunga fordon och maskiner då dessa har funnits med mig sedan starten av mitt yrkesverksamma liv. Att vara flexibel är en av mina starkaste egenskaper, är du nöjd så är jag nöjd!"

Ted

     

"Som maskiningenjör inom produkt och produktionsutveckling så innehar jag en bred och djup förståelse för maskiner och alla dess ingående komponeter! Jag har sedan barnsben varit intresserad av maskiner och fordon och detta har återspeglat sig i mina studie och yrkesval. Att få kombinera mina kunskaper om maskiner samtidigt som jag får träffa nya människor och skapa långtgående relationer är något jag verkligen ser fram emot!"

Vill du veta mer?

När utförs hämtningen av objektet?

Hämtningen av objektet genomförs efter att betalningen är fullständigt erlagd och ägarbytet har slutförts. Vi samordnar hämtningen i samråd med både säljaren och köparen av objektet för att hitta en passande tidpunkt.

Kan ni hjälpa till med finansiering?

Maskinpunkten erbjuder förmånliga och skräddarsydda finansieringsalternativ som passar dina behov. Vi strävar efter att underlätta för dig genom att erbjuda flexibla finansieringslösningar.

Hjälper ni till med transporten av objekten?

Vi har ett omfattande nätverk av speditörer och kan hjälpa dig att planera och arrangera transporten av din maskin. Vi förstår vikten av säker och effektiv transport, och vi är här för att stödja dig under hela processen.

Kan ni hjälpa till med import / export av objekt?

Maskinpunkten garanterar en korrekt och problemfri exportprocess för både köpare och säljare. Vi kan även bistå dig som kund med import av maskiner från utlandet. Vårt mål är att underlätta hela export- och importprocessen och ge dig en trygg och smidig upplevelse.

Kontakta Maskinpunkten.se

    Denna hemsida är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och Googles Användarvillkor gäller.